แบบเก็บข้อมูลการยอมรับและการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของแพทย์เฉพาะทางในประเทศไทย
Resize font:
|
คำชี้แจงจากผู้วิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของแพทย์เฉพาะทางในประเทศไทย ใช้เวลาในการตอบประมาณ 5 นาที โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและนำเสนอในภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบใด ๆ ทั้งสิ้น จึงขอให้ผู้ตอบตอบตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาด้านการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยต่อไป
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างดียิ่ง
หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ email phanupong.p@chula.ac.th

Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now. To save your responses and end the survey, click the button below to do so. If you have selected the wrong option by accident and do not wish to leave the survey, you may click the other button below to continue, which will also remove the value of the option you just selected to allow you to enter it again and continue the survey.
The response has now been removed for the last question for which you selected a value. You may now enter a new response for that question and continue the survey.
 Working...
This value you provided is not a number. Please try again.
This value you provided is not an integer. Please try again.
The value entered is not a valid Vanderbilt Medical Record Number (i.e. 4- to 9-digit number, excluding leading zeros). Please try again.
The value you provided must be within the suggested range.
The value you provided is outside the suggested range.
This value is admissible, but you may wish to verify.
The value entered must be a time value in the following format HH:MM within the range 00:00-23:59 (e.g., 04:32 or 23:19).
This field must be a 5 or 9 digit U.S. ZIP Code (like 94043). Please re-enter it now.
This field must be a 10 digit U.S. phone number (like 415 555 1212). Please re-enter it now.
This field must be a valid email address (like joe@user.com). Please re-enter it now.
The value you provided could not be validated because it does not follow the expected format. Please try again.
/^((29([-\/])02\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1\d|2[0-8])([-\/])(0[1-9]|1[012]))|((29|30)([-\/])(0[13-9]|1[012]))|(31([-\/])(0[13578]|1[02])))(\11|\15|\18)\d{4}))$/
/^((02([-\/])29\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1[012])([-\/])(0[1-9]|1\d|2[0-8]))|((0[13-9]|1[012])([-\/])(29|30))|((0[13578]|1[02])([-\/])31))(\11|\15|\19)\d{4}))$/
/^(((\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00))([-\/])02(\6)29)|(\d{4}([-\/])((0[1-9]|1[012])(\9)(0[1-9]|1\d|2[0-8])|((0[13-9]|1[012])(\9)(29|30))|((0[13578]|1[02])(\9)31))))$/
/^((29([-\/])02\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1\d|2[0-8])([-\/])(0[1-9]|1[012]))|((29|30)([-\/])(0[13-9]|1[012]))|(31([-\/])(0[13578]|1[02])))(\11|\15|\18)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3]):[0-5]\d$/
/^((02([-\/])29\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1[012])([-\/])(0[1-9]|1\d|2[0-8]))|((0[13-9]|1[012])([-\/])(29|30))|((0[13578]|1[02])([-\/])31))(\11|\15|\19)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3]):[0-5]\d$/
/^(((\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00))([-\/])02(\6)29)|(\d{4}([-\/])((0[1-9]|1[012])(\9)(0[1-9]|1\d|2[0-8])|((0[13-9]|1[012])(\9)(29|30))|((0[13578]|1[02])(\9)31)))) (\d|[0-1]\d|[2][0-3]):[0-5]\d$/
/^((29([-\/])02\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1\d|2[0-8])([-\/])(0[1-9]|1[012]))|((29|30)([-\/])(0[13-9]|1[012]))|(31([-\/])(0[13578]|1[02])))(\11|\15|\18)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3])(:[0-5]\d){2}$/
/^((02([-\/])29\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1[012])([-\/])(0[1-9]|1\d|2[0-8]))|((0[13-9]|1[012])([-\/])(29|30))|((0[13578]|1[02])([-\/])31))(\11|\15|\19)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3])(:[0-5]\d){2}$/
/^(((\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00))([-\/])02(\6)29)|(\d{4}([-\/])((0[1-9]|1[012])(\9)(0[1-9]|1\d|2[0-8])|((0[13-9]|1[012])(\9)(29|30))|((0[13578]|1[02])(\9)31)))) (\d|[0-1]\d|[2][0-3])(:[0-5]\d){2}$/
/^([_a-z0-9-']+)([.+][_a-z0-9-']+)*@([a-z0-9-]+)(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4})$/i
/^[-+]?\b\d+\b$/
/^[a-z]+$/i
/^\d{10}$/
/^[-+]?[0-9]*\.?[0-9]+([eE][-+]?[0-9]+)?$/
/^-?\d+,\d$/
/^-?\d+\.\d$/
/^-?\d+,\d{2}$/
/^-?\d+\.\d{2}$/
/^-?\d+,\d{3}$/
/^-?\d+\.\d{3}$/
/^-?\d+,\d{4}$/
/^-?\d+\.\d{4}$/
/^[-+]?[0-9]*,?[0-9]+([eE][-+]?[0-9]+)?$/
/^(\(0[2-8]\)|0[2-8])\s*\d{4}\s*\d{4}$/
/^(?:\(?([2-9]0[1-9]|[2-9]1[02-9]|[2-9][2-9][0-9])\)?)\s*(?:[.-]\s*)?([2-9]1[02-9]|[2-9][02-9]1|[2-9][02-9]{2})\s*(?:[.-]\s*)?([0-9]{4})(?:\s*(?:#|x\.?|ext\.?|extension)\s*(\d+))?$/
/^\d{4}$/
/^[ABCEGHJKLMNPRSTVXY]{1}\d{1}[A-Z]{1}\s*\d{1}[A-Z]{1}\d{1}$/i
/^\d{3}-\d\d-\d{4}$/
/^([0-9]|[0-1][0-9]|[2][0-3]):([0-5][0-9])$/
/^[0-5]\d:[0-5]\d$/
/^[0-9]{4,9}$/
/^\d{5}(-\d{4})?$/